Ισόγειο-Ground floor

Α' όροφος-Level A

Υπόγειο-Underground

Τοπογραφικό-Topographic